صفحه ۴۹۶

3 - زنده کردن سنت

"والاحیأ للسنة"

( و زنده نمودن سنت [ پیامبر(ص)].)

وظیفه و یا فرمان سوم این است که امام باید سنت پیامبراکرم (ص) را زنده و احیا کند.

سنت در اصطلاح عبارت است از گفتار و کردار و تقریر معصوم. حضرت می‎فرماید: امام باید سنت پیغمبر را زنده کند؛ و سنت پیامبر(ص) در تقسیم بیت المال هیچ گاه این نبود که به بعضی ها زیادتر و به دیگران کمتر بدهد. از این عبارت حضرت استفاده می‎شود که آنچه در زمان خلفا انجام می‎شده مخالف با سنت پیامبر بوده است و سنت پیامبر(ص) را که عدالت و مساوات بوده زیر پا گذاشته بودند و حضرت باید آن را دوباره احیا کند.

4 - اجرای حدود بدون تبعیض

"و اقامة الحدود علی مستحقیها"

( و برپا داشتن حدود بر کسانی که شایسته آن هستند.)

وظیفه چهارم امام این است که اگر کسی گناهی انجام داد که باید حد بر او جاری شود حد را نسبت به او جاری سازد و به حرف و اشکال افرادی که می‎خواهند حدود نسبت به امثال پسر خلیفه جاری نشود توجه نکند. بنابراین هر کسی و از جمله فرزندان خلیفه اگر زنا کردند و یا شراب خوردند باید حدود الهی نسبت به آنان هم جاری و اقامه شود.

از این بیان حضرت فهمیده می‎شود که حاکم و پیشوای مسلمانان باید در مسائل قضایی میان همه افراد جامعه به طور مساوی رفتار نماید، و این گونه نباشد که تا از

ناوبری کتاب