صفحه ۴۸۶

دیگر می‎دهد، تبدل رأی پیدا می‎کند. گاهی بر اساس قیاس و اقتضای آن به فتوایی می‎رسد و بار دیگر بر اساس استحسان و مصلحت های ساختگی رأی می‎دهد.

می‎فرماید: هلاکت را بر پشت خود نقل می‎کند از جایی به جایی دیگر، برای یک نظر و دیدگاهی که برای خودش پس از رأی و نظر دیگر ایجاد می‎کند.

"یرید أن یلصق ما لا یلتصق، و یقرب ما لا یتقارب"

( می‎خواهد بچسباند آنچه را که نمی چسبد، و نزدیک کند آنچه را که نزدیک نمی آید.)

چنین شخصی که به علم ناقص خود و یا به هوای نفس خویش اعتماد می‎کند، تلاش می‎نماید آنچه را که ربط ندارد به همدیگر ربط دهد. به این معنا که اگر از او سؤالی کنید پاسخی می‎دهد که ربطی به سؤال ندارد، ولی او می‎خواهد به زور آن را به سؤال بچسباند و ربط دهد؛ و به تعبیر دیگر می‎خواهد سر طرف را شیره بمالد. همچنین می‎خواهد آن اموری را که دور از یکدیگر است به هم نزدیک کند. به این معنا که اشتباهی را مطرح می‎کند و یا دیدگاه غلطی دارد و تلاش می‎کند آن را به یک مطلب درست و حق تطبیق دهد.

می‎فرماید: می‎خواهد بچسباند آنچه را که نمی چسبد، و نزدیک سازد آنچه را که به هم نزدیک نمی شود و ذهن انسان نمی تواند آن را بپذیرد.

والسلام علیکم و رحمة الله و برکاته

ناوبری کتاب