صفحه ۴۷۳

( درس 155)

خطبه 105 (قسمت دوم)

بیناترین چشم ها و شنواترین گوش ها

نظارت همگانی در جامعه اسلامی

ولایت و معنای آن

چراغ روشنگر

طلب علم از مخزن علوم و اسرار

پرهیز از جهالت گرایی و هواپرستی

آثار سوء جهالت گرایی ها و هواپرستی ها

بدترین ستم ها نسبت به عترت پیامبر(ص)

ناوبری کتاب