صفحه ۴۵۷

( درس 154)

خطبه 105 (قسمت اول)

محتوا و زمان ایراد خطبه

پیامبر شاهد، بشیر و نذیر

پیامبر در خردسالی و کهن سالی

دنیاطلبی مردم پس از پیامبر(ص)

آثار سوء دنیاطلبی

شرایط زودگذر

خانه نشینی رهبران حق

خونخواهی و حق طلبی

خداوند، انتقام گیرنده خونهای اهل بیت:

سرانجام حکومت بنی امیه

ناوبری کتاب