صفحه ۴۴۵

( درس 153)

خطبه 104 (قسمت دوم)

ادامه سخن از هدایت های پیامبر(ص)

نقش ممتاز علی (ع) در مبارزات پیامبر(ص)

یادآوری چند نکته

شجاعت و وفاداری علی (ع)

باطل ستیزی علی (ع)

ناوبری کتاب