صفحه ۴۴۱

بوده است. به این معنا که دشمن می‎خواست اساس اسلام را از بین ببرد و وظیفه پیامبراکرم (ص) این بود که دفاع کند. این معنا از بعضی روایات نیز استفاده می‎شود.

بنابراین پیامبراکرم (ص) با حمایت افرادی که مطیع او بودند با کسانی که معصیت کردند و زیر بار حق نرفتند جنگ و مبارزه کرد.

تلاش پیامبر(ص) در هدایت انسانها

"یسوقهم الی منجاتهم، و یبادر بهم الساعة أن تنزل بهم"

( آنان را به سوی نجاتشان [ یا محل نجاتشان ] سوق می‎داد، و پیش از آن که مرگ بر آنها فرود آید برای نجات آنها شتاب می‎کرد.)

"منجاة" ممکن است مصدر میمی یا اسم مکان باشد؛ پس به معنای نجات یا محل نجات - هر دو - می‎آید. و مقصود از "الساعة" ممکن است ساعت قیامت یا ساعت مرگ باشد؛ زیرا هیچ کدام از آنها معلوم نیست چه زمانی خواهد بود و قرار هم نبوده است که معلوم باشد؛ ولی در اینجا به قرینه: "أن تنزل بهم" مراد حضرت، مرگ است نه قیامت.

هدف پیامبر این بود که مردم را از شرک و بت پرستی و اخلاق جاهلیت نجات بخشد، و عنایت داشتند پیش از آن که اجل افراد فرا برسد و مشرک و کافر بمیرند هدایت شوند و نجات یابند. پس پیامبراکرم (ص) به نجات آنها عجله و شتاب می‎کرد پیش از آن که ساعت مرگ آنها فرا برسد؛ مانند کسی که نزدیک است در چاهی سقوط نماید و هر لحظه احتمال هلاکت او می‎رود و دوست او تلاش می‎کند تا او را با آگاهی دادن به خطر و بر تغییر مسیر حرکت از سقوط در چاه نجات دهد.

ناوبری کتاب