صفحه ۴۳۴

آزمایش الهی و شبهه ظلم

با توجه به پیشگویی حضرت در مورد پیش آمدن شرایطی که در آن اسلام وارونه می‎شود ممکن است کسی بگوید: در این صورت خداوند ظلم کرده است که اسلام واقعی در آن شرایط به مردم نمی رسد و در نتیجه آنان منحرف می‎شوند.

حضرت در پاسخ می‎فرماید: خداوند نسبت به کسی ظلم و ستم نمی کند؛ ولی باید توجه داشت که این دنیا، دنیای امتحان و آزمایش است. خداوند ما را خلق نکرده است که کارهای خود را با معجزه پیش ببریم و نمی خواهد که همیشه حق را از طریق اعجاز به مردم نشان دهد؛ بلکه خداوند انسانها را فاعل مختار قرار داده و زمینه های امتحان و آزمایش آنان را در این دنیا فراهم فرموده است تا کسانی که دنبال عقل و منطق هستند - گرچه مشکل هم باشد - بروند آن را پیدا و پیروی کنند.

در سوره ملک می‎فرماید: (الذی خلق الموت والحیاة لیبلوکم أیکم أحسن عملا) سوره ملک (67)، آیه 2. "کسی که مرگ و زندگی را آفرید تا شما را آزمایش کند که کدامینتان از نظر کار بهتر است."

خداوند در این آیه می‎فرماید: آفرینش زندگی و مرگ برای این است که انسانها را آزمایش کند تا ببیند کار کدام یک از آنها بهتر است. بنابراین بحث کار بیشتر مطرح نیست، بلکه بحث کار بهتر مطرح است. در حدیث هم آمده است که خداوند نفرموده: "أیکم أکثر عملا": "کدام یک از شما کارش بیشتر است." بلکه فرموده: (أیکم أحسن عملا) کافی، ج 2، ص 16، باب الاخلاص. "کدام یک از شما کارش نیکوتر می‎باشد." یعنی کار او همراه با اخلاص و مطابق با موازین باشد.

ناوبری کتاب