صفحه ۴۲۹

( درس 152)

خطبه 103 (قسمت چهارم)

اسلام واژگون

وظیفه افراد تأثیرگذار

آزمایش الهی و شبهه ظلم

خطبه 104 (قسمت اول)

شباهت با خطبه سی و سوم

علت تفاوت الفاظ در روایات مشابه

فقدان کتاب دینی و وحی در زمان جاهلیت

دفاع پیامبر(ص) از اسلام

تلاش پیامبر(ص) در هدایت انسانها

عنایت پیامبر(ص) به درماندگان

ناوبری کتاب