صفحه ۴۰۷

گروه دوم کسانی هستند که بدون ایمان و بدون اعتقاد به توحید از دنیا می‎روند. عذاب این گروه همیشگی است و آنان در جهنم همیشه خواهند بود و بهشت را هرگز نخواهند دید. اگر خدای ناکرده ما هم وقتی که می‎خواهیم از دنیا برویم بدون ایمان از دنیا برویم جزء گروه دوم می‎شویم.

نزدیکی مرگ و قیامت

"و کل معدود منقض، و کل متوقع آت، و کل آت قریب دان"

( و هر شمرده شده ای سپری است، و هر مورد انتظاری آمدنی است، و هر آمدنی نزدیک و قریب است.)

"دان" که در اصل "دانی" بوده به معنای نزدیک می‎باشد.

حضرت می‎فرماید: هر چه قابل شمارش است و عدد دارد بالاخره منقضی می‎شود و پایان می‎یابد. یک میلیون یا چند میلیون سال دیگر هم که باشد بالاخره معدود است و هر چه معدود باشد تمام می‎شود. آخرت است که ابدی است.

از طرف دیگر هر چه مورد انتظار است و توقع می‎رود که بیاید بالاخره خواهد آمد. به عنوان نمونه مرگ مورد انتظار است و کسی نمی تواند از آن فرار کند و به هر حال خواهد آمد. خداوند در قرآن، به پیامبراکرم (ص) که عقل کل است می‎فرماید: (انک میت و انهم میتون ) سوره زمر (39)، آیه 30. "به درستی که تو خواهی مرد و آنان هم خواهند مرد." پس مرگ متوقع و مورد انتظار است و چیزی که مورد انتظار است بالاخره می‎آید.

و هر چه آمدنی است قریب و نزدیک می‎باشد. گرچه به نظر ما آمدن آن بسیار طول بکشد ولی در واقع نزدیک می‎باشد. به همین لحاظ مرگ و حساب و کتاب نزدیک است و به زودی خواهد آمد و انسان باید به فکر آینده خود و حساب و کتاب پس از مرگ باشد.

ناوبری کتاب