صفحه ۴۰۱

( درس 150)

خطبه 103 (قسمت دوم)

لزوم تفکر و عبرت گرفتن

تفاوت نعمت های دنیا و آخرت

تفاوت جهنمی ها

نزدیکی مرگ و قیامت

ویژگی عالم واقعی

تکبر نشانه نادانی و عامل سقوط انسان

پیامدهای واگذاشتن انسان به خود

ناوبری کتاب