صفحه ۴۰۰

همان حال و شرایطی که انسان خوشحال است و گمان می‎کند ناراحتی و غم و غصه ای برایش پیش نخواهد آمد ناگهان مرض و یا غصه ای برایش پیش می‎آید. بچه اش تلف می‎شود و یا همسرش مشکل پیدا می‎کند. از طرف دیگر دنیا طوری است که نیرو و قوت و دلاوری مردان بتدریج رو به ضعف می‎رود و جوانها پیر و فرتوت می‎شوند و همه قوای آنان از بین می‎رود.

بنابراین تصور نکنید که فرد قوی هیکل و دلاوری هستید؛ زیرا این نیرو و قوت و دلاوری را روز به روز از دست می‎دهید.

نهی از غرور به دنیا

"فلا یغرنکم کثرة مایعجبکم فیها، لقلة ما یصحبکم منها"

( پس نفریبد شما را بسیاری آنچه در دنیا شما را خوش می‎دارد، به خاطر ناچیزی آنچه از دنیا شما را همراهی می‎کند.)

ثروت و قدرت و وزارت و وکالت و حکومت در دنیا انسان را دچار اعجاب می‎سازد و انسان دوست دارد میلیاردر و یا رئیس جمهور و وزیر و وکیل باشد؛ ولی حضرت علی (ع) می‎فرماید: زیادی آنچه شما را در دنیا به اعجاب می‎اندازد و از آن خوشتان می‎آید شما را مغرور و فریفته نکند؛ برای این که آنچه از دنیا با شما مصاحبت و رفاقت کند و همراه شما بیاید بسیار اندک است. انسان هنگامی که از دنیا رفت باید ثروت و زن و فرزند و مقام و موقعیت خود را رها کند و اگر درندگان او را طعمه خود نکرده باشند و یا در دریا غرق نشده باشد فقط یک کفن از دنیا با خود می‎برد. البته اگر کسی علم و تقوا و عمل صالح داشته باشد آنها را با خود همراه دارد ولی از متاع دنیا نمی تواند چیزی همراه خود ببرد.

والسلام علیکم و رحمة الله و برکاته

ناوبری کتاب