صفحه ۳۹۸

فرزندانش از طریق کشاورزی و تجارت و امثال آن تحصیل مال کند. مولوی هم در این باره می‎گوید:

چیست دنیا؟ از خدا غافل بدن ____نی قماش و نقده و میزان و زن
مال را کز بهر دین باشی حمول ____"نعم مال صالح" خواندش رسول مثنوی معنوی، دفتر اول.

"أنظروا الی الدنیا": به دنیا با دقت نگاه کنید "نظر الزاهدین فیها": همانند نگاه کردن همراه با دقت کسانی که نسبت به آن بی رغبت هستند؛ چون نگاهشان به دنیا نگاه دقیقی است نسبت به آن بی رغبت هستند. "الصادفین عنها": کسانی که از دنیا اعراض کرده و از آن رویگردان هستند.

دلیل این نگاه

"فانها والله عما قلیل تزیل الثاوی الساکن، و تفجع المترف الامن"

( پس همانا سوگند به خدا دنیا به زودی اقامت کننده ساکنش را از بین می‎برد، و دارای نعمت و آسایش را به درد می‎آورد.)

"ما" در "عما قلیل" زایده است. "ثاوی" به معنای اقامت کننده و جای گرفته می‎باشد، و "مثوی" به معنای محل قرار گرفتن و اقامتگاه می‎آید. و "مترف" یا "مترفین" به کسانی گفته می‎شود که ثروت زیاد دارند و متنعم به نعیم هستند.

حضرت در حقیقت می‎فرماید: چرا شما را سفارش می‎کنم به این که همچون افراد بی رغبت و اعراض کرده از دنیا به آن نگاه کنید؟ برای این که به خدا قسم دنیا به زودی ساکنین خود را نابود می‎کند و افراد مترف و دارای ثروت زیاد را مصیبت زده و دردمند می‎نماید. به این معنا که افراد ثروتمند و متنعم به نعیم دنیا و کسانی که به ظاهر در امنیت به سر می‎برند ناگهان دچار بیماری و بلا و یا مرگ طبیعی می‎شوند و بالاخره

ناوبری کتاب