صفحه ۳۹۷

"خطبه 103 - قسمت اول"

و من خطبة له علیه السلام:

"أنظروا الی الدنیا نظر الزاهدین فیها، الصادفین عنها؛ فانها والله عما قلیل تزیل الثاوی الساکن، و تفجع المترف الامن. لا یرجع ما تولی منها فادبر، و لا یدری ما هو آت منها فینتظر. سرورها مشوب بالحزن، و جلد الرجال فیها الی الضعف و الوهن؛ فلا یغرنکم کثرة ما یعجبکم فیها، لقلة ما یصحبکم منها."

نگاه حضرت به دنیا

"أنظروا الی الدنیا نظر الزاهدین فیها، الصادفین عنها"

( به دنیا بنگرید مانند نگریستن بی رغبتان در آن، و روی گردانان از آن.)

تفاوت "نظر" با "ابصار" در این است که "نظر" به نگاه همراه با دقت که همان نگریستن است می‎گویند و "ابصار" به دیدن معمولی گفته می‎شود.

حضرت می‎فرماید: به دنیا با دقت نگاه کنید، همانند کسانی که نسبت به آن بی رغبت هستند و علاقه ای ندارند. به این معنا که اگر ثروت و مقام هم پیدا کردید این طور نباشد که شخصیت خود را به خاطر مقام یا متاع دنیا از دست بدهید.

به طور کلی باید توجه داشته باشیم دنیا که مذمت شده است نعمت ها و مال و ثروت آن مقصود نیست، بلکه دلبستگی و علاقه مفرط نسبت به دنیا مورد ملامت و مذمت قرار گرفته است. هنگامی که کسی نسبت به دنیا علاقه مفرط پیدا کرد، وظایف و دستورات شرع را هم زیر پا می‎گذارد و شخصیت خود را برای متاع دنیا می‎فروشد. بنابراین تحصیل مال و صرف آن در راه حلال، نه تنها مذمت نشده بلکه مدح نیز شده است و انسان باید کل و سربار دیگران نباشد و برای اداره زندگی خود و زن و

ناوبری کتاب