صفحه ۳۸۷

( درس 149)

خطبه 102 (قسمت دوم)

زمینه ها و ویژگی های شورش "صاحب زنج"

اشکال مرحوم مجلسی و پاسخ آن

ویژگی های سرکوب کنندگان شورش

گرفتاریهای بصره در این شورش

مرگ سرخ و گرسنگی در بصره

خطبه 103 (قسمت اول)

نگاه حضرت به دنیا

دلیل این نگاه

گذشته دنیا و آینده آن

آمیختگی خوشی دنیا با اندوه

نهی از غرور به دنیا

ناوبری کتاب