صفحه ۳۸۴

بحث آن در آینده می‎آید. مهم آن است که حضرت در مورد حوادث آینده خبر می‎دهد.

چگونگی فتنه ها

"فتن کقطع اللیل المظلم، لا تقوم لها قائمة ، و لا ترد لها رایة"

( فتنه هایی است مانند پاره های شب تاریک ؛ که در برابر آنها هیچ ایستاده ای پایداری نمی کند، و هیچ پرچمی برگردانده نمی شود.)

"فتن" جمع "فتنة"، و "قطع" جمع "قطعة" است. البته ابن أبی الحدید می‎گوید: "قطع" جمع "قطع" است که قرآن به آن اشاره کرده و می‎فرماید: (فأسر بأهلک بقطع من اللیل ) سوره هود (11)، آیه 81. "پس پاسی از شب گذشته خانواده ات را کوچ بده." به نظر می‎رسد کلام ابن أبی الحدید در این مورد درست نباشد.

حضرت می‎فرماید: فتنه هایی که مانند پاره های شب تاریک است پیش خواهد آمد. فتنه هایی که چون بسیار قوی و نیرومند هستند کسی نمی تواند در برابر آنها پایداری کند، و پرچم های آنان بازگردانده نخواهد شد. به این معنا که اگر طرفداران این فتنه جمعیتی و گروهی را همراه با پرچم علیه شهری بسیج کردند پرچم آنان برنمی گردد و شکست نخواهند خورد، بلکه پیروز خواهند بود و پیش خواهند رفت.

البته در معنای عبارت: "و لا تقوم لها قائمة" دو احتمال وجود دارد:

1 - احتمال اول این که هیچ جمعیت ایستاده ای نمی تواند در برابر آنان مقاومت کند.

2 - احتمال دوم این که "قائمة" به معنای "قائمة خیل" باشد؛ یعنی اسب های ایستاده نمی توانند در برابر آنان مقاومت نمایند.

ناوبری کتاب