صفحه ۳۸۱

البته نمی خواهیم بگوییم که زمین قیامت همین زمین دنیا و مادی است. برای این که آیه شریفه قرآن می‎فرماید: (یوم تبدل الارض غیر الارض و السموات و برزوا لله الواحد القهار) سوره ابراهیم (14)، آیه 48. "روزی که زمین به غیر این زمین تبدیل می‎شود و آسمانها نیز [ چنین می‎گردند]، و [ همه ] در پیشگاه خداوند یگانه قهار حاضر می‎شوند."

زمین قیامت بالاخره زمین مناسب با عالم قیامت است و اجسام دنیوی در عالم برزخ و عالم قیامت هم همان طور که می‎دانید جسم هستند. البته جسم آن لازم نیست جسم مادی باشد و می‎تواند جسم مثالی باشد، مانند اجسامی که شما در خواب مشاهده می‎کنید. به عنوان مثال هنگامی که شما خواب می‎بینید در باغی گردش می‎کنید، در حقیقت بدن مادی شما در رختخواب است ولی شما با بدنی که طول و عرض و عمق دارد گردش می‎کنید و در عین حال آواز خوانده و غذا می‎خورید. خلاصه در عالم برزخ و عالم قیامت بدن و جسم وجود دارد ولی لازم نیست که مادی باشد.

نقل می‎کنند که کسی می‎خواست ثابت کند نکیر و منکر و سؤال آنها از انسانی که تازه وفات یافته دروغ است. بنابراین هنگامی که پدرش از دنیا رفت مقداری آرد در دهان او ریخت و گفت اگر نکیر و منکر امشب با پدر من سؤال و جواب کنند آردها باید از دهان پدر من بیرون بریزد، و چون فردا صبح آردها در دهان پدر او بود گفت پس معلوم می‎شود شب گذشته خبری نبوده و داستان سؤال و جواب نکیر و منکر دروغ است. در صورتی که سؤال و جواب با این بدن مادی صورت نمی گیرد بلکه با بدن برزخی انجام می‎شود.

اگر بخواهیم مثالی برای بدن برزخی بزنیم و آن را تا حدی روشن و تقریب به ذهن کنیم می‎توانیم به پوست انداختن مار مثال بزنیم. مارها پس از مدتی پوست می‎اندازند

ناوبری کتاب