صفحه ۳۸۰

حضرت می‎فرماید: روز قیامت مردم در حال خضوع هستند و روی پای خود ایستاده اند.در قرآن کریم هم آمده است: (یوم یقوم الناس لرب العالمین ) یعنی: روزی که مردم در پیشگاه پروردگار جهانیان به پا می‎ایستند. سوره مطففین (83)، آیه 6. به این معنا که آنجا جای استراحت نیست و نمی توانند در جایی بنشینند یا بخوابند، بلکه همگی ایستاده اند تا به حسابشان رسیدگی شود و شدت عرق، دهان آنان را بسته و یا لجام زده است. افراد در روز قیامت به اندازه جرم و گناه خود عرق از سر و رویشان می‎بارد. به این معنا که به هر اندازه جرمشان بیشتر باشد زیادتر عرق می‎کنند. بنابراین می‎توان آن را عرق شرم دانست؛ و می‎توان گفت گرمای صحرای محشر سبب می‎شود که عرق از سر و روی اهل محشر ببارد، و از شدت عرق شرم و یا گرمای آن، زبان آنها بند آمده و دهان انسانها بسته می‎شود؛ و لذا از آن تعبیر می‎کنند که عرق دهان آنان را لجام و یا دهانه زده است.

لرزش زمین در قیامت

"و رجفت بهم الارض"

( و زمین آنها را می‎لرزاند.)

علاوه بر خضوع و سر پا ایستادن اهل محشر و عرق زیاد آنها، زمین نیز به واسطه آنان در تزلزل است. اساسا قیامت به گونه ای است که زمین می‎لرزد. آیه شریفه قرآن می‎فرماید: (اذا زلزلت الارض زلزالها) سوره زلزال (99)، آیه 1. "آنگاه که زمین به سخت ترین لرزه خود به لرزه درآید."

در آیه دیگری نیز می‎فرماید: (یوم ترجف الارض والجبال ) سوره مزمل (73)، آیه 14. "روزی که می‎لرزد زمین و کوهها."

ناوبری کتاب