صفحه ۳۷۴

پیش بینی حوادث ناگوار کوفه

"هذا، و کم یخرق الکوفة من قاصف، و یمر علیها من عاصف"

( این است، و چه طوفانهای شکننده ای که شهر کوفه را بشکافد، و باد تند بر آن بوزد.)

"خرق" به معنای پاره کردن، و "قصف" به معنای شکستن است، و به طوفانهای پرصدا و سختی که درختان را می‎شکند "قاصف" گفته می‎شود. "عاصف" نیز به معنای تندباد یا گردباد که به دنبال آن غبار زیادی به آسمان بلند می‎شود می‎آید. و مقصود از "عاصف" و "قاصف" در اینجا وارد آمدن فشار زیاد می‎باشد.

حضرت می‎فرماید: چه طوفانها و تندبادهایی که شهر کوفه را بشکافد و آن را تکه پاره کند. به این معنا که در کوفه جنایات زیادی واقع می‎شود و در نتیجه پاره پاره شده و از هر طرف نسبت به آن فشارهای زیادی وارد می‎آید.

علت فشارهایی که بر کوفه وارد می‎آمد این بود که در بین شهرهای آن زمان، کوفه تنها شهر نظامی بوده است و در حقیقت مانند یک پادگان نظامی بسیار بزرگ درآمده بود. زیرا همان طور که عرض کردیم لشکر سعد وقاص متشکل از نیروهای مختلفی بود که همه قبایل عرب و غیر عرب در آن شرکت داشتند و این لشکر هنگامی که در جنگ با ایرانی ها پیروز شد به دستور عمر در همین کوفه - که ابتدا بیابان و ریگستان بود - جا گرفت و آن را ساخت و به صورت شهر درآورد. بنابراین کوفه به لحاظ این که یک شهر ارتشی بود و جنگجویان و سرداران بزرگی در آن زندگی می‎کردند همیشه مورد هجوم واقع می‎شد، و می‎خواستند قدرت و مرکزیت کوفه را نابود سازند. البته باید توجه داشت که کوفه آن زمان مانند کوفه زمان ما شهر کوچکی نبوده است؛ بلکه شهری بوده که چهار یا پنج فرسخ امتداد داشته است.ر.ک : معجم البلدان، ج 4، ص 491، ذیل واژه کوفه. و از طرفی همین کوفه

ناوبری کتاب