صفحه ۳۶۹

تشکیلاتی درست می‎کنند که حکومت خود را تثبیت کنند. به هر حال هنگامی که مقدمات تسلط او بر مردم فراهم شود و یا نتیجه بدهد و زمان بهره برداری از قدرت فرا برسد و سرمست از باده قدرت چون شتر، خروش مستانه کند و شمشیرهای یاران او علیه مردم از نیام بیرون آید و برق بزند، تازه در این هنگام پرچم های فتنه ها بسته و گره زده می‎شود.

"فاذا أینع زرعه": پس وقتی که زراعتش برسد، یعنی حکومتش به بار نشست و تحکیم شد "و قام علی ینعه": و بر سر محصولاتی که به دست آورده بایستد، یعنی بر سر قدرتی که به دست آورده بایستد "و هدرت شقاشقه": و چون شتر مست بخروشد "و برقت بوارقه": و شمشیرهایش از نیام درآمده و علیه مردم برق بزند.

"عقدت رایات الفتن المعضلة ، و أقبلن کاللیل المظلم والبحر الملتطم"

( پرچم های فتنه های مشکل بسته شود، و فتنه ها مانند شب تاریک و دریای متلاطم روآورند.)

منظور از "فتنه های مشکل" فتنه هایی است که قابل حل نمی باشد. حضرت در این عبارت ادامه می‎دهد که وقتی کشت و زرع قدرت و حکومت به نتیجه رسید، پرچم های گمراهی و فتنه بسته می‎شود و فتنه ها یکی پس از دیگری و به مانند شب تاریک و دریای متلاطم رو می‎آورند. به تعبیر دیگر وقتی حکومتی با رضایت مردم همراه نبود و قرار شد با زور و چماق و با شمشیر برقرار بماند و به حیات خود ادامه دهد، در این صورت فردی که حکومت را به دست گرفته باید با همه زد و بند کند و هر استان یا بخشی از حکومت خود را به کسی واگذار نماید، و همین افراد ممکن است با او مخالفت کنند و یا به فکر برکناری او بیفتند و درنتیجه فتنه ها پیاپی و پشت سر هم مانند شب تار و دریای متلاطم و خروشان از راه می‎رسند.

ناوبری کتاب