صفحه ۳۵۹

"خطبه 101 - قسمت دوم"

"لکانی أنظر الی ضلیل قد نعق بالشام، و فحص برایاته فی ضواحی کوفان؛ فاذا فغرت فاغرته، و اشتدت شکیمته، و ثقلت فی الارض وطاته، عضت الفتنة أبنأها بانیابها، و ماجت الحرب بامواجها، و بدا من الایام کلوحها، و من اللیالی کدوحها. فاذا أینع زرعه، و قام علی ینعه، و هدرت شقاشقه، و برقت بوارقه، عقدت رایات الفتن المعضلة ، و أقبلن کاللیل المظلم و البحر الملتطم."

حدیثی در زمینه نعمت با ارزش قرآن

قبل از شروع درس، به مناسبت این که گروهی از خواهران که در زمینه های قرآنی فعالیت دارند در جلسه امروز شرکت کرده اند، حدیثی را درباره ارزش قرآن به آنان یادآور می‎شوم. البته خواهران توجه دارند به لحاظ آن که ما در این ساعت درس نهج البلاغه داریم نمی توانیم به طور مفصل برای آنان صحبت کنیم، و از طرف دیگر نهج البلاغه برای همه افراد و از جمله آنان مفید است؛ بنابراین پس از خواندن این حدیث به ادامه درس خود می‎پردازیم.

در حدیثی در کافی، امام سجاد(ع) از پیامبراکرم (ص) نقل کرده اند که آن حضرت فرمودند: "من أعطاه الله القرآن فرأی أن رجلا أعطی أفضل مما أعطی فقد صغر عظیما و عظم صغیرا"کافی، ج 2، ص 605، باب فضل حامل القرآن، حدیث 7. "خدا به هر کس که [ توفیق فهم و دانش ] قرآن را داد

ناوبری کتاب