صفحه ۳۴۳

( درس 146)

خطبه 101 (قسمت اول)

معنای اول و آخر بودن خداوند

کاربردهای سه گانه "قدیم"

نامحدود بودن وجود حق تعالی

شهادت حقیقی به یگانگی خدا

پیامدهای مخالفت با علی (ع)

علی (ع) وارث شایسته علوم پیامبر(ص)

ناوبری کتاب