صفحه ۳۲۷

افتاد و نیروهای مجهزی پیدا کردند مرگ به سراغشان می‎آید و به شهادت می‎رسند. بعد از شهادت ایشان هم که متأسفانه نیروها همه متفرق شدند و امام حسن (ع) به خاطر کوتاهی اصحابش مجبور شدند با معاویه صلحنامه ای امضاء کنند، بعد هم معاویه به مواد همان صلحنامه عمل نکرد و حکومت در دست بنی امیه قرار گرفت.

حضرت علی (ع) در ادامه به مسأله تفرق نیروهای حق بعد از شهادتشان می‎پردازند و این را نوید می‎دهند که بعد از مدتی که خدا بخواهد خداوند یکی از راهنمایان حق را آشکار می‎کند و به وسیله او دوباره تمام نیروهای حق با هم جمع خواهند شد و ضعف و تشتت جبهه حق به قوت و اتفاق مبدل خواهد گشت.

بشارت قیام حضرت مهدی (عج)

"فلبثتم بعده ما شاء الله، حتی یطلع الله لکم من یجمعکم و یضم نشرکم"

( پس بعد از او هر مدتی که خدا بخواهد درنگ می‎کنید، تا آن که خداوند برایتان کسی را آشکار سازد که شما را گرد آورد و پراکندگی شما را به هم پیوند دهد.)

پس از آن که نخستین دلیل و راهنمای پرچم حق به شهادت رسید، زمانی طولانی و به مقداری که خداوند بخواهد درنگ خواهید کرد. بعد از حضرت امیر(ع) بنی امیه حاکم شدند و بعد هم بنی عباس و بعد از آنها سلطنت ها و انواع دیگر حکومت ها؛ و خلاصه پس از حدود پنج سال خلافت علی (ع) حکومت از دست صاحبان واقعی آن خارج شد و دیگر جبهه حق نتوانست به طور فراگیر و گسترده حاکم شود، این وضعیت ادامه می‎یابد تا آن که خداوند کسی را آشکار می‎سازد که نیروهای حق را دوباره جمع آوری می‎کند و آنها را از پراکندگی نجات می‎دهد و جبهه واحد حق را به وجود می‎آورد.

در اینجا امیرالمؤمنین (ع) در حقیقت با همه انسانهای حقجو و نیروهای

ناوبری کتاب