صفحه ۳۲۴

کسی دنبال قدرت باشد و قدرت برایش موضوعیت داشته باشد، از هر فرصتی برای رسیدن به آن سود می‎جوید، بدون آن که عواقب آن را در نظر بگیرد؛ ولی امام به دنبال مصالح عالیه است و اگر بخواهد دست به حرکتی بزند ملاحظه می‎کند که آیا با قیام به آن مصالح دست می‎یابد یا نه، و اگر قیام را به صلاح دید اقدام می‎کند.

سرعت و اطمینان پس از قیام و حرکت

"سریع اذا قام"

( آنگاه که قیام کند با شتاب است.)

بعد از سنجیدن شرایط و زمینه ها و در نظر گرفتن عواقب قیام و حرکت اگر قیام را به صلاح دید، دیگر امروز و فردا نمی کند و طفره نمی رود؛ بلکه با سرعت و با اطمینان خاطر کار را پیش می‎برد. اگر امام برای قیام و حرکت کند بود این کندی به خاطر ترس و دلهره نبود، بلکه برای این بود که شرایط آماده شود و مقتضی قیام محقق شود و موانع زایل گردد؛ به همین جهت وقتی امام تمام جوانب را سنجید و قیام را به مصلحت دید بدون تأخیر به آن اقدام می‎کند و در پیشبرد آن سریع است.

خبر امام (ع) از شهادت خود

"فاذا أنتم ألنتم له رقابکم"

( پس وقتی شما به دستوراتش گردن نهادید)

"ألنتم" ماضی باب افعال از "لین" است، "لین" یعنی نرم؛ "ألانه" یعنی او را نرم کرد؛ در قرآن کریم هم دارد: (و ألنا له الحدید) سوره سباء (34)، آیه 10. "و برای داود آهن را نرم کردیم."

ناوبری کتاب