صفحه ۳۱۵

( درس 144)

خطبه 100 (قسمت دوم)

سخن گفتن راهنمایان حق پس از اندیشه و تأمل

اهل بیت: مصداق کامل راهنمایان حق

فواید توجه به آرای مختلف و پرهیز از استبداد به رأی

سنجش و حسابگری در قیام و حرکت

سرعت و اطمینان پس از قیام و حرکت

خبر امام (ع) از شهادت خود

بشارت قیام حضرت مهدی (عج)

ناوبری کتاب