صفحه ۲۹۲

در پی گذشته است؛ به این معنا که یکی پس از دیگری در گذر هستند و آنچه را که الان باقی است آن نیز به دنبال آنچه گذشته است خواهد گذشت و خلاصه هیچ چیز باقی نخواهد ماند. قرآن هم می‎فرماید: (کل من علیها فان ‏ و یبقی وجه ربک ذوالجلال و الاکرام ) سوره الرحمن (55)، آیات 26 و 27. "هر که روی زمین است نیست شدنی است و ذات پروردگارت که صاحب شکوه و ارجمندی است باقی می‎ماند."

یاد مرگ هنگام ارتکاب زشتی ها

"ألا فاذکروا هاذم اللذات"

( هشیار باشید ! پس به یاد آورید قطع کننده لذتها را.)

"هاذم" اسم فاعل از "هذم، یهذم، هذما" به معنای به سرعت بریدن و قطع کردن است. "هاذم اللذات" یعنی قطع کننده لذتها، چیزی که به تمام لذتها پایان می‎دهد. در بعضی از نسخه ها "هادم اللذات" ذکر شده، که "هادم" به معنای ویران کننده و خراب کننده است.

مقصود از "هادم اللذات" یا "هاذم اللذات" همان مرگ است. حضرت می‎فرماید: مرگی را که خراب کننده همه لذتهاست به یاد داشته باشید. به یاد داشتن مرگ در کنترل انسان بسیار مؤثر است؛ وقتی انسان در شرایط استفاده از مال حرام یا لذت حرام قرار گرفت همین که به یاد بیاورد که مرگی هست که با آن تمام لذتها قطع می‎شود، نیروی کنترلی قوی ای برای او ایجاد می‎شود.

"و منغص الشهوات"

( و [ به یاد آورید] ناکام کننده خواسته های نفسانی را.)

ناوبری کتاب