صفحه ۲۸۲

خدا خواست که همه این مشکلات مقدمه کمال انسان باشد، و با صبر و بردباری به موفقیت و پیروزی دست یابد.

"و لا تجزعوا": و جزع و بی تابی نکنید، بردبار باشید "من ضرائها": از نگرانی ها و کمبودها "و بؤسها": و از شدائد و سختی های دنیا.

پایان یافتن عزتها و افتخارات دنیایی

"فان عزها و فخرها الی انقطاع"

( زیرا عزت و فخر دنیا پایان یافتنی است.)

"فاء" در اینجا مفید تعلیل است. امام (ع) بعد از آن که فرمودند: در عزت و فخر دنیا رقابت نکنید و به زینت ها و نعمت های آن عجب و فخرفروشی ننمایید و در سختی ها و شدائد دنیا جزع نکنید، حالا برای آنها تعلیل می‎آورند به این که: "فان عزها و فخرها الی انقطاع": عزت و افتخارات دنیا پایان یافتنی است. اگر همه ثروتهای دنیا مال تو باشد باید همه آنها را بگذاری و بروی، و اگر بر همه دنیا ریاست کنی بالاخره مرگ سراغت می‎آید و باید بمیری، بنابراین رقابت و کشمکش برای عزت و افتخارات این دنیا عاقلانه نیست.

زوال خوشی ها و سختی ها

"و ان زینتها و نعیمها الی زوال، و ضرأها و بؤسها الی نفاد"

( و همانا زینت و نعمت های دنیا رو به زوال و نابودی است، و سختی ها و شدائد دنیا تمام شدنی است.)

زینت ها و نعمت های دنیا تمام می‎شود و سختی های آن هم به سر می‎رسد و نباید برای آنها خیلی جزع و فزع کرد.

ناوبری کتاب