صفحه ۲۷۸

نهی از رقابت در عزت و فخر دنیا

"فلا تنافسوا فی عز الدنیا و فخرها"

( پس در عزت و فخر دنیا با یکدیگر رقابت نکنید.)

"تنافس" یعنی رقابت و مسابقه برای دست یافتن به چیزی. "تنافس" از ماده "نفس" است؛ وقتی دو یا چند نفر در مورد چیزی رقابت می‎کنند در واقع هر کدام می‎خواهد آن را به طرف خودش بکشد و توانایی خود را آشکار کند.

رقابت در رسیدن به چیزهای خوب، بد نیست. خداوند در سوره مطففین پس از ذکر نعمت هایی که در بهشت برای ابرار و نیکوکاران وجود دارد می‎فرماید: (و فی ذلک فلیتنافس المتنافسون ) سوره مطففین (83)، آیه 26. یعنی: "و در آن نعمت ها باید رقابت کنندگان از هم پیشی گیرند."

امیرالمؤمنین (ع) می‎فرماید: در عزت و فخر دنیا و برای مقامات دنیا با هم دعوا و کشمکش نکنید. دنیا این ارزش را ندارد که انسان برای رسیدن به مال و مقام آن بخواهد با دیگران رقابت و ستیز کند و دیگران را از میدان به در کند. مقام یک امر اعتباری است؛ ولی متأسفانه ما گاهی اوقات بر سر یک مقام جزئی با هم دعوا می‎کنیم. مقام ارزش انسان را اضافه نمی کند، و اگر واقع امر را ببینیم جز مسئولیت چیزی برای انسان ندارد. مال دنیا هم که از انسان گرفته خواهد شد و قرار نیست انسان با خود ببرد؛ به همین جهت نباید در رسیدن به مال دنیا به مسابقه پرداخت؛ بویژه اگر مال حرام یا شبهه ناکی باشد. گاهی برخی افراد جهت دستیابی به مالی زندگی خود را صرف دعوا و کشمکش و شکایت و مراجعه به دادگاه و دادگستری می‎کنند؛ البته احقاق حق لازم است اما وقتی نتیجه ندارد نباید عمر انسان هزینه این امور گردد.

ناوبری کتاب