صفحه ۲۷۵

( درس 142)

خطبه 99 (قسمت دوم)

نهی از رقابت در عزت و فخر دنیا

نهی از فریفته شدن به زینت و نعمت دنیا

نهی از بی صبری در کمبودها و سختی ها

پایان یافتن عزتها و افتخارات دنیایی

زوال خوشی ها و سختی ها

سرانجام دنیا و موجودات آن

بصیرت و عبرت از گذشتگان

پند گرفتن از حالات مختلف انسانها

یاد مرگ هنگام ارتکاب زشتی ها

استعانت از خدا بر ادای واجبات و شکر نعمات

ناوبری کتاب