صفحه ۲۵۷

( درس 141)

خطبه 99 (قسمت اول)

موضوع و زمان ایراد خطبه

ستایش خداوند نسبت به گذشته و استمداد از او برای آینده

درخواست از خدا برای عافیت در دین و بدن

سفارش به ترک دنیا، و معنای وصیت

معنای صحیح ترک دنیا

حرکت رو به ضعف جسمانی انسان در دنیا

انسانهای مسافر

نزدیک بودن مرگ

اندک بودن بقای انسان در دنیا

مرگ، جوینده ای شتابان در پی انسان

ناوبری کتاب