صفحه ۲۵۰

چرا؟ در صورتی که از وظایف دولت مرکزی این است که با مدیریتی قوی و درست بر کشور اشراف داشته باشد و جلوی ظلم ها و تعدیات را بگیرد؛ و اگر در حکومتی از ظلم و تعدی جلوگیری نشد و حاکمان فقط به فکر عیاشی خود بودند و فقط از مردم مالیات گرفتند و اموال عمومی را تصاحب کردند، به صورت طبیعی این سوء مدیریت موجب می‎شود زندگی بر مردم مشکل و ناگوار شود.

نارضایتی دینداران و دنیامداران

"و حتی یقوم الباکیان یبکیان: باک یبکی لدینه، و باک یبکی لدنیاه"

( تا آن که مردم دو دسته گریان خواهند بود: دسته ای برای دینشان می‎گریند، و دسته ای برای دنیایشان گریانند.)

در چنین حکومت ناصالح و مدیریت ظالمانه، همه مردم گریان خواهند بود، گروهی برای دنیایشان گریه می‎کنند و گروهی برای دینشان؛ زیرا وقتی در کشور امنیت نباشد و حکومت به جای جلوگیری از ظلم، خود ظلم کند و ظالمان را بر گرده مردم سوار کند، هر کسی مال دیگری را می‎گیرد و اگر مظلوم جایی هم شکایت کند کسی به حرفش گوش نمی دهد. پس آنها که اهل دنیا هستند وقتی می‎بینند زندگی مادیشان فلج شده گریه خواهند کرد، و آنان هم که اهل دین هستند وقتی می‎بینند کارهای خلاف دین صورت می‎گیرد اذیت می‎شوند و نمی توانند شعائر دینی را انجام دهند، این گروه هم به خاطر دینشان گریان خواهند بود.

این در واقع یکی از ویژگی های حکومت های جائرانه است که در آن هیچ کس آرامش نخواهد داشت؛ چون در چنین حکومتی بر ملت و اعتقادات آنها ظلم می‎شود و دین و دنیای مردم مورد تعدی و تجاوز است، و در این میان آنها که اهل دنیا هستند به خاطر دنیایشان و آنها که اهل دین اند به خاطر دینشان ناراحت خواهند بود.

ناوبری کتاب