صفحه ۲۵

( درس 127) خطبه 92

علت تأخیر درس نهج البلاغه

تخلفات عثمان و قیام مردم علیه او

خودداری امام علی (ع) از پذیرش خلافت

دلیل خودداری امام (ع) از قبول درخواست مردم

شرایط امام علی (ع) برای پذیرش خلافت

امام (ع) و اطاعت از منتخب مردم

ناوبری کتاب