صفحه ۲۳۹

( درس 140)

خطبه 98

فضای ایراد خطبه و موضوع آن

حلال شدن محرمات خدا در حکومت بنی امیه

عهدشکنی امویان

اهمیت عهد و پیمان در اسلام

پیش بینی فراگیری ظلم و سوء مدیریت بنی امیه

نارضایتی دینداران و دنیامداران

استبداد و خفقان در حکومت بنی امیه

استبداد و خفقان، ویژگی حکومت های جائر

سختی های مؤمنان در حکومت بنی امیه

ناوبری کتاب