صفحه ۲۱۱

بگیرید، دقیقا اثر و نشانه هایی را که اهل بیت (ع) از خود به جا می‎گذارند پیروی کنید.

هدایت و رستگاری در پیروی از اهل بیت:

"فلن یخرجوکم من هدی"

( آنان هرگز شما را از راه هدایت خارج نخواهند کرد.)

این در حقیقت تعلیل بر آن معناست؛ این که به شما توصیه می‎شود دنبال اهل بیت باشید، برای این است که آنها شما را هیچ گاه از راه هدایت خارج نخواهند کرد.

حضرت علی (ع) در این جمله به مردم اطمینان می‎دهند که اگر از اهل بیت تبعیت و به دنبال آنها حرکت کنید مطمئن باشید که شما را هیچ گاه از مسیر هدایت خارج نخواهند کرد.

"و لن یعیدوکم فی ردی"

( و هرگز شما را به هلاکت باز نمی گردانند.)

"ردی" یعنی هلاکت. برخی به اسم خلافت رسول خدا(ص) مسلمانان را از مسیر هدایت و اسلام واقعی منحرف می‎کردند و در مسیر هلاکت و بدبختی که پیش از اسلام در آن غوطه ور بودند برمی گرداندند؛ ولی اهل بیت (ع) همیشه افراد را به اسلام واقعی راهنمایی می‎کردند و هیچ انحرافی از آن نداشتند، و بالطبع هر کس از آنها پیروی می‎کرد از مسیر هدایت انحرافی نداشت.

این جملات امیرالمؤمنین (ع) در حقیقت تعلیل لزوم اطاعت و پیروی از ائمه (ع) است؛ و در واقع به مسلمانان می‎فرمایند: شما به اسلام هدایت شده اید و در پی پیمودن این راه که متضمن سعادت است می‎باشید؛ بنابراین از اهل بیت (ع) پیروی کنید که در این صورت به جاهلیت اول باز نخواهید گشت.

ناوبری کتاب