صفحه ۲۰۷

( درس 138)

خطبه 97 (قسمت سوم)

لزوم پیروی از اهل بیت:

هدایت و رستگاری در پیروی از اهل بیت:

همگامی با قیام و سکوت اهل بیت:

گمراهی و هلاکت، نتیجه انحراف از اهل بیت:

ویژگی هایی از اصحاب پیامبراکرم (ص)

1 - تلاش و فعالیت

2 - عبادت و شب زنده داری

3 - توجه به آخرت و معاد

4 - سجده های طولانی

5 - خدا ترسی

ناوبری کتاب