صفحه ۲۰۵

عورت زن در هنگام وضع حمل قبیح است.

خلاصه می‎فرماید: "و الله لکانی بکم فیما اخال": به خدا قسم آن طور که من گمان می‎کنم و شما را می‎یابم "أن لو حمس الوغی": اگر جنگ شدید بشود "و حمی الضراب": و تنور زد و خورد و درگیری داغ شود "قد انفرجتم عن ابن أبی طالب": از پسر ابی طالب جدا می‎شوید "انفراج المراءة عن قبلها" این جمله مفعول مطلق نوعی است؛ یعنی جدا می‎شوید از علی (ع) همانند باز شدن پاهای زن از عورت خود.

وضعیت امام (ع) در شرایط سخت

"و انی لعلی بینة من ربی"

( و به درستی که من بر نشانه و دلیل روشن از طرف پروردگارم هستم.)

حضرت می‎خواهد بفرماید: خیال نکنید من که می‎گویم از من اطاعت کنید، دلیلی بر حقانیت خودم ندارم و شما می‎توانید به هر بهانه ای از اطاعت من دست بکشید؛ من دلیل محکم و ادله روشنی بر حقانیت خود دارم و شما وظیفه دارید از من اطاعت کنید.

"و منهاج من نبیی"

( و بر راه حق پیغمبرم هستم.)

"منهاج" یعنی راه حق؛ یعنی من از جانب پیامبرم حضرت محمد(ص) بر طریقی واضح و روشن هستم. پیامبراکرم (ص) راه را به من نشان داده و من با چشم و گوش بسته راهی را طی نمی کنم، راهی که من طی می‎کنم راهی است روشن و قطعا باید همان را طی کنم و دیگران هم موظف اند همان مسیر را بپیمایند.

ناوبری کتاب