صفحه ۱۹۸

1 - کران صاحب گوش

"صم ذوو أسماع"

( کرهایی هستید دارای گوش.)

"صم" جمع "أصم" به معنای کر است. و "أسماع" جمع "سمع" به معنای گوش می‎باشد. حضرت اولین حالت اهل کوفه را این گونه بیان می‎فرماید: کر هستید ولی دارای گوش هستید. آنها به حسب ظاهر گوش داشتند ولی از شنیدن حق کر بودند و حرف حق در روحشان اثر نمی کرد.

2 - لالهای سخنگو

"و بکم ذوو کلام"

( و لالهایی هستید صاحب سخن.)

"بکم" جمع "أبکم" به معنای لال است. حضرت می‎فرماید: شما انسانهای لالی هستید که حرف می‎زنید. یعنی حرف می‎زنید ولی از گفتن حرف حق و منطقی لال هستید و بیهوده گویی می‎کنید، با این که صاحب سخن هستید اما هنگام بیان حرف حق همچون انسانهای لال از سخن بازمی ایستید.

3 - کوران صاحب چشم

"و عمی ذوو أبصار"

( و کورهایی هستید دارای چشم.)

"عمی" جمع "أعمی" به معنای کور است. امام (ع) می‎فرماید: شما کورهایی هستید که در عین حال چشم دارید. دیدن باید در انسان اثر کند. آنها حق را

ناوبری کتاب