صفحه ۱۸۹

( درس 137)

خطبه 97 (قسمت دوم)

نگاهی به درس گذشته

ادامه شکوه علی (ع) از اصحاب خود

تفاوت یاران علی (ع) و یاران معاویه

آرزوی معاوضه اصحاب خود

اهل کوفه در نگاه امیرالمؤمنین (ع)

1 - کران صاحب گوش

2 - لالهای سخنگو

3 - کوران صاحب چشم

4 - عدم صداقت آزادگان

5 - غیرقابل اطمینان در سختی ها

نفرین علی (ع) بر اهل کوفه

توصیفی دیگر از یاران امام (ع)

وضعیت امام (ع) در شرایط سخت

ناوبری کتاب