صفحه ۱۷۳

"مساغ" اسم مکان از "ساغ، یسوغ" به معنای محل احساس گوارایی است. عرب وقتی غذا و نوشیدنی به راحتی از گلو پایین برود می‎گوید: "ساغ الطعام". "سائغ" یعنی گوارا. خداوند در تفاوت آب دریاها و این که آب برخی دریاها شیرین و گواراست و به راحتی از گلو پایین می‎رود ولی آب برخی دیگر شور و تلخ است، می‎فرماید: (و ما یستوی البحران هذا عذب فرات سائغ شرابه و هذا ملح اجاج ) سوره فاطر (35)، آیه 12. یعنی: "و دو دریا مساوی و یکسان نیستند، این یکی خوشکام و شیرین و نوشیدنش هم گواراست و آن یکی شور و تلخ است."

"ریق" یعنی آب دهان. "مساغ ریقه" یعنی محل گوارا بودن آب دهان، که همان سرخ نای و حلقوم باشد. هنگامی که نوشیدنی ها از گلو پایین می‎رود در جایی از آن گوارایی آن احساس می‎شود.

"و" در "و بموضع الشجا..." عاطفه است و بعدش را به "بالمرصاد" در "و هو له بالمرصاد" عطف می‎کند و کنایه از قدرت و احاطه کامل خداوند است؛ و منظور این است که خداوند در کمین ظالم است و گلوگاهش در ید قدرت اوست که هر زمان اراده کرد نگذارد آب خوش از گلوی ظالم پایین برود، و با استخوانی گلوگیر، گلویش را بفشارد و راه گلو را بند آورد. اگر ظلم کردی و ناله و فغان مظلومان را نشنیدی، به ناحق افراد را در زندان کردی و صدای مظلومیت زن و فرزندانش را گوش نکردی، حالا هم خدا مهلتی داده، خیال نکنی از تحت قدرت خدا فرار کرده ای یا خدا بر کارهایت آگاه نیست، زهی تصور باطل ! خدا از همه چیز آگاه و بر هر کاری قدرت دارد و توی بیچاره هم تحت سلطه او هستی، خدا از هر چیزی که فکرش را بکنی به تو نزدیک تر است. قرآن می‎فرماید: (و نحن أقرب الیه من حبل الورید) سوره ق (50)، آیه 16. "و ما از رگ گردن به انسان نزدیک تریم." (و هو معکم أینما کنتم ) سوره حدید (57)، آیه 4. "و در هر

ناوبری کتاب