صفحه ۱۶۷

( درس 136)

خطبه 97 (قسمت اول)

فرجام کار ستمگران

خبر دادن از پیروزی معاویه

علت پیروزی معاویه بر یاران علی (ع)

شکوه علی (ع) از اصحاب خود

معنای بغی

ناامیدی امام (ع) از اصلاح اصحاب خود

ناوبری کتاب