صفحه ۱۶۴

خودتان به یاد آورید آنگاه که با یکدیگر دشمن بودید پس دلهایتان را به هم مهربان کرد، پس به نعمت خدای رحمان با هم برادر گشتید؛ و شما قبل از بعثت پیامبر بر لبه پرتگاهی از آتش بودید و خدا شما را از آن نجات بخشید."

"و فرق به أقرانا"

( و به وسیله او بین همراهان جدایی افکند.)

"أقران" جمع "قرین" به معنای نزدیکان و همراهان است. وقتی پیغمبراکرم (ص) ظهور کرد دیگر ملاک الفت داشتن با یکدیگر یا جدا بودن از هم خویش و قومی نبود، ملاک حق و دین بود؛ خداوند به وسیله پیغمبر(ص) بین کسانی که هیچ ارتباط سببی و نسبی با هم نداشتند الفت و برادری ایجاد کرد، همچون سلمان فارسی و علی (ع) ؛ و از آن طرف بین کسانی که همراه هم و قوم و خویش بودند جدایی ایجاد کرد، مثلا ابولهب و حمزه برادر بودند ولی به وسیله اسلام از هم جدا شدند.

عزت ها و ذلت ها به واسطه پیامبر(ص)

"أعز به الذلة"

( خواری را به واسطه او عزیز کرد.)

خدای متعال به واسطه پیغمبراکرم (ص) افرادی را که بنده و ضعیف و ذلیل بودند عزت بخشید، بلال و عمار و خیلی افراد دیگر که از هیچ احترامی برخوردار نبودند در سایه اسلام عزیز شدند.

"و أذل به العزة"

( و عزت را به واسطه او خوار و ذلیل کرد.)

خیلی از افرادی که پیش از ظهور پیغمبراکرم (ص) از جایگاهی برخوردار

ناوبری کتاب