صفحه ۱۵۷

برای هیچ کس ممکن نیست. ذات حق تعالی به قدری مخفی است که حتی نبی اکرم (ص) و امامان معصوم (ع) هم نمی توانند به آن احاطه پیدا کنند. برای این که مخلوق و معلول خدا هستند و معلول نمی تواند بر علت که خداست احاطه داشته باشد. کنه ذات باری تعالی مخفی تر از همه چیز و خفای مطلق است.

ما در شرح خطبه های سابق با تفصیل بیشتر مراد از اول و آخر بودن خداوند و ظاهر و باطن بودن حضرت حق عزوجل را بیان کرده ایم.ر.ک : درسهایی از نهج البلاغه، ج 3، درس 94، ص 123 تا 132.

توصیف نیاکان پیامبراکرم (ص)

"منها فی ذکر الرسول (ص)"

( بخشی از خطبه درباره پیامبراکرم (ص) است.)

قبلا عرض کردم که سید رضی تمام خطبه حضرت را نقل نکرده و فقط دو فراز آن را در اینجا ذکر کرده است. بخش اول درباره خدای متعال بود که گذشت و این بخش درباره پیغمبراکرم (ص) است.

"مستقره خیر مستقر، و منبته أشرف منبت"

( قرارگاه او [ پیغمبر(ص)] بهترین قرارگاه است، و رویشگاه وی شریف ترین رویشگاه است.)

"مستقر" اسم مکان و به معنای جای قرار گرفتن است. حضرت علی (ع) می‎فرماید: جایگاه قرار گرفتن پیغمبر(ص) بهترین جایگاه است.

"منبت" اسم مکان و به معنای محل رویش است. برخی گفته اند مراد از "منبت" مکه است که پیغمبراکرم (ص) در آنجا به دنیا آمد و مراد از "مستقر" مدینه است که جای استقرار پیغمبراکرم (ص) بود؛ و برخی نیز عکس آن را گفته اند، یعنی

ناوبری کتاب