صفحه ۱۵۳

( درس 135)

خطبه 96 (قسمت دوم)

مروری بر آنچه گذشت

مفهوم باطن بودن خداوند

توصیف نیاکان پیامبراکرم (ص)

گرایش نیکان به پیامبر(ص)

استجابت دعای ابراهیم (ع)

خاموشی کینه ها به وسیله پیامبراکرم (ص)

الفت ها و جدایی ها به وسیله پیامبر(ص)

عزت ها و ذلت ها به واسطه پیامبر(ص)

بیان پیامبر(ص) در گفتار و سکوت

ناوبری کتاب