صفحه ۱۲۹

کنی. "مهل" یعنی مهلت و فرصت، و "فراغ" یعنی فراغت؛ "علی" برای استعلاء است. الان در دنیا مهلت و فراغت برای عمل داری، گویا سوار بر زمان و قدرت هستی و می‎توانی از عمرت استفاده کنی و سعادت ابدی را برای خود بخری، حتی اگر در گذشته اشتباهاتی داشته ای جبران کنی و از گناهان توبه نمایی.

باز بودن پرونده اعمال

"والصحف منشورة"

( و صحیفه ها[ی اعمال ] گشوده است.)

"صحف" جمع "صحیفة" است. یعنی تا در دنیا هستی صحیفه هایی که ملائکه و کرام الکاتبین اعمالت را بر آن ثبت می‎کنند باز است، هنوز نامه اعمالت بسته نشده؛ پس فرصت را غنیمت شمار که وقتی مردی نامه اعمالت دیگر بسته می‎شود و نمی توانی خیری بر آن بیفزایی.

"والاقلام جاریة"

( و قلم ها[ی کاتبان الهی ] در جریان است.)

"أقلام" جمع "قلم" است. تا وقتی در دنیا هستید و پرونده تان بسته نشده قلم های کرام الکاتبین بر صحیفه ها جاری است و کارهای نیک و بد انسان را می‎نویسند. این طور نیست که انسان عمل خیر یا کار زشتی انجام دهد و هیچ جا ثبت نشود، نگاهبانانی هستند که اعمالتان را ثبت می‎کنند. قرآن کریم می‎فرماید: (و ان علیکم لحافظین ‏ کراما کاتبین ) سوره انفطار (82)، آیات 10 و 11. یعنی: "و همانا بر شما نگاهبانانی است، بزرگوارانی که اعمال شما را ثبت می‎کنند." در روز قیامت این صحیفه ها گشوده می‎شوند و علیه

ناوبری کتاب