صفحه ۱۲۸

غیربهشت اگر از جهاتی سلامتی باشد از جهاتی دیگر هم سختی و مشقت و ناراحتی دارد.تفسیر المیزان، ج 10، ص 39.

ضمیر "یدعو" به "الطریق" برمی گردد؛ یعنی راه حق شما را به بهشت فرا می‎خواند، و این اسناد مجازی است؛ زیرا راه که کسی را نمی خواند، آن که افراد را می‎خواند تا از یک راهی حرکت کنند واضع آن راه است. در قرآن شریف آمده است: (والله یدعو الی دار السلام) سوره یونس (10)، آیه 25. یعنی: "و خداوند به سرای سلامت [ بهشت ] فرا می‎خواند." راه حق چون انسان را به بهشت می‎رساند گویا انسان را به بهشت می‎خواند، لذا دعوت و خواندن را به راه هم نسبت می‎دهند.

"و أنتم فی دار مستعتب علی مهل و فراغ"

( در حالی که اکنون شما در خانه ای هستید که محل کسب رضایت خداست در فرصت و فراغتی که دارید.)

یکی از معانی "عتبی" رضایت است و "استعتاب" به معنای طلب رضایت می‎باشد؛ "مستعتب" مصدر میمی یا اسم مکان است، "دار مستعتب" یعنی خانه ای که محل طلب رضایت است، یا خانه تحصیل رضایت است. مراد از "دار مستعتب" دنیاست؛ زیرا انسان در دنیا دارای اختیار و آگاهی است و می‎تواند رضایت خدا را تحصیل کند. "دار مستعتب" اضافه است نه صفت و موصوف؛ "و أنتم فی دار مستعتب" یعنی: و شما در جایی هستید که با اختیارتان و با قدرتتان می‎توانید رضایت خدا را درخواست کنید و به دست آورید.

"علی مهل و فراغ": در حال مهلت و فراغت هستید. یعنی الان که در دنیا هستی این فرصت و فراغت در اختیار توست که با انجام کارهای خوب خشنودی خدا را به دست آوری؛ اگر چیزهایی را نمی دانی می‎توانی بپرسی، یاد بگیری و انجام وظیفه

ناوبری کتاب