صفحه ۱۲۱

( درس 133)

خطبه 94 (قسمت سوم)

فترت رسولان پیش از بعثت پیامبر اسلام (ص)

وضعیت مردم در زمان جاهلیت

سفارش به عمل بر اساس نشانه های روشن

راه روشن بهشت و فرصت بی مانند دنیا

باز بودن پرونده اعمال

فرصت توبه

فرصت برای انجام اعمال نیک

ناوبری کتاب