صفحه ۱۱۵

خداوند او را به عنوان رسول برگزید قبل از آن که به عنوان خلیل برگزیند، و خدا او را به عنوان خلیل برگزید پیش از آن که امامش قرار دهد؛ پس وقتی که همه این امور برای او فراهم آمد فرمود: همانا تو را پیشوای مردم قرار دادم." پیغمبراکرم (ص) نیز علاوه بر مقام نبوت از مقام امامت هم برخوردار بودند؛ امیرالمؤمنین (ع) هم می‎فرماید: پیغمبراکرم (ص) امام متقین و پرهیزکاران است.

2 - بینایی راه یافتگان

"و بصیرة من اهتدی"

( و حجت و بینایی کسی است که هدایت جوید.)

"بصیرة" که جمع آن "بصائر" است، معانی مختلفی دارد؛ بینش، بینایی، هوشیاری، عقل و خرد، حجت و برهان. در اینجا مقصود این است که پیغمبراکرم (ص) مایه بصیرت و بینایی هدایت خواهان است، همه در سایه پیغمبراکرم (ص) هدایت یافته اند، اصلا بینایی و بصیرت آنها از پیغمبراکرم (ص) است.

3 - چراغ درخشنده

"سراج لمع ضوءه"

( چراغی است که نورش درخشید.)

"لمع" و "لمعان" یعنی درخشش؛ "لمع" یعنی درخشید.

پیغمبراکرم (ص) چراغی است که روشنایی و نورش درخشید و همه جا را روشن کرد. تعبیر "سراج" برای پیامبر در قرآن آمده است: (و سراجا منیرا) سوره احزاب (33)، آیه 46. یعنی: "و چراغ فروزان."

ناوبری کتاب