صفحه ۱۱۱

بهترین عترت و بهترین خاندان

"عترته خیر العتر"

( عترت او بهترین عترتهاست.)

پیغمبراکرم (ص) علاوه بر این که خودش دارای امتیاز است، عترتش هم بهترین عترتهاست. به اهل بیت خاص شخص، عترت او گفته می‎شود. برخی گفته اند اصل کلمه "عترت" مشک های دانه درشتی است که در نافچه آهوان ایجاد می‎شود. به اهل بیت خاص هر کس هم از باب این که در میان افراد خانواده اش افراد مبرزی هستند و بیشتر مورد توجه می‎باشند عترت می‎گویند. مقصود از عترت پیامبراکرم (ص) حضرت زهرا(س) و ائمه اطهار(ع) هستند که در میان وابستگان پیغمبراکرم (ص) مثل دانه های درشت مشک از ارزش بیشتری برخوردارند. و اهل لغت نوعا می‎گویند: "عترت" یعنی اولاد و احفاد و ذریه یک فرد، مثل ائمه اطهار(ع) که عترت پیغمبر(ص) هستند.

"و اسرته خیر الاسر"

( و خاندانش بهترین خاندانهاست.)

"أسرة" در اصل به معنای زره محکم است که انسان را از ضربات شمشیر و تیر حفظ می‎کند؛ به "اسیر" هم از این باب اسیر می‎گویند که وقتی اسیر می‎گرفتند معمولا دستش را محکم با طناب و ریسمان می‎بستند. به عشیره هر کس اسره او گفته می‎شود؛ "أسرة الرجل" یعنی عشیره و خاندانش. به این جهت که خاندان هر کس مثل زرهی محکم است که او را در مقابل ضربه ها و تهاجم دیگران حفظ می‎کند. حالا حضرت می‎فرماید: خویشان پیغمبر(ص) بهترین خویشان بودند.

"عترت" خاص است و "أسرة" عام. "عترت" یعنی آن نزدیکانی که خیلی پیش

ناوبری کتاب