صفحه ۱۰۸

این جمله حضرت امیرالمؤمنین (ع) در حقیقت تفسیر و بیان مطلبی است که در جمله قبل فرمودند که خداوند نطفه پیامبران را در بهترین جا به امانت گذاشت و در بهترین محل مستقر کرد.

در بعضی نسخه ها به جای "تناسختهم"، "تناسلتهم" دارد؛ یعنی نسل به نسل این گونه اند.

ارسال پی در پی پیامبران از سوی خدا

"کلما مضی منهم سلف قام منهم بدین الله خلف"

( هرگاه از ایشان پیامبر پیشین درمی گذشت پیامبر جانشین او به تبلیغ دین خدا قیام می‎کرد.)

هر کسی را که بر دیگری پیشی بگیرد "سلف" می‎گویند که جمعش "أسلاف" است. مثلا جد هر کسی سلف او است و پدران و اجدادش اسلاف او هستند. "خلف" یعنی بدل و جانشین؛ خلیفه به معنای جانشین از همین ماده است، "خلیفة الله" یعنی جانشین خدا.

حضرت می‎فرماید: هرگاه پیغمبری از دنیا می‎رفت فرد دیگری جانشین او می‎شد و سلسله پیامبران منقطع نمی گشت. در قرآن شریف هم فرموده است: (ثم أرسلنا رسلنا تترا) سوره مؤمنون (23)، آیه 44. یعنی: "پیامبران خود را پی در پی فرستادیم."

پیغمبران یکی پس از دیگری وظیفه تبلیغ دین خدا را انجام می‎دادند؛ مثلا حضرت موسی (ع) وقتی وظیفه اش را انجام داد و از دنیا رفت، پیامبر بعدی جانشین او شد و وظیفه تبلیغ دین خدا را انجام داد، و این سلسله همین طور ادامه داشت تا این که نوبت به حضرت محمد(ص) رسید.

ناوبری کتاب