صفحه ۱۰۷

"اقر" یعنی در محلی جای داد و تثبیت کرد؛ "مستقر" اسم مکان است و به معنای محل استقرار و جای گرفتن است. خداوند نطفه پیامبران را که در پاکترین صلب ها به امانت بود در بهترین جایگاهها، یعنی در رحم های پاک و منزه قرار داد.

این توصیف حضرت همان است که در زیارتها با عبارت: "أصلاب شامخة و أرحام مطهرة" ذکر می‎شود.تهذیب الاحکام، ج 6، ص 114، زیارة الاربعین؛ بحارالانوار (چاپ بیروت)، ج 98، ص 332، باب زیارة الاربعین، زیارت دوم.

"تناسختهم کرائم الاصلاب الی مطهرات الارحام"

( صلب های بزرگوار، آنها را به رحم های پاک منتقل ساخت.)

"تناسخ" به معنای منتقل کردن است؛ "نسخ الکتاب" یعنی: نوشته را روی کاغذ منتقل کرد؛ "نسخة" یعنی محلی که نوشته به آنجا منتقل شده است؛ اساسا "نسخ" به معنای منتقل کردن است. درباره ارواح برخی قائل به تناسخ هستند و می‎گویند ارواح از جسمی به جسم دیگر منتقل می‎شود، که به این افراد "تناسخیة" گفته می‎شود.

"کرائم" جمع "کریمة" به معنای بزرگوار است. "کرائم الاصلاب" یعنی صلب های بزرگوار. این عبارت اضافه صفت به موصوف است؛ یعنی در اصل "الاصلاب الکریمة" بوده است.

"مطهرات الارحام" هم اضافه صفت به موصوف است و به معنای رحم های پاک و مطهر می‎باشد.

نطفه انبیا را پشت های کریم بزرگوار به رحم های پاک منتقل کرده است. در نسل پیامبران از طرف پدر و مادر هیچ شبهه ناپاکی و هیچ خللی نبوده است و پیامبران از پاکترین و بزرگوارترین پدران و مادران هستند.

ناوبری کتاب