صفحه ۱۰۶

می‎باشد. "نبی" صفت مشبهه است و اصلش "نبئ" بوده که همزه اش به یاء تبدیل شده است. اهل لغت اظهار همزه آن را به خاطر قلت استعمالش ردئ می‎دانند؛ و بر اساس روایتی که در برخی کتب لغت به پیغمبراکرم (ص) نسبت داده اند آن حضرت کسی را که خطاب به ایشان عرض کرد: "یا نبئ الله" از اظهار همزه بازداشت و فرمود: "لا تنبر باسمی فانما أنا نبی الله".لسان العرب، ماده "نباء" و "نبر". "نبر" یعنی تبدیل حرف به همزه؛ حضرت نهی فرمودند از این که کسی "نبئ" تلفظ کند.

"فاستودعهم فی أفضل مستودع"

( پس آنها را در برترین امانتگاه به ودیعت نهاد.)

از "فاء" در "فاستودعهم" معلوم می‎شود جلوتر علی (ع) مطالبی درباره انبیا بیان کرده بودند که سید رضی نیاورده است. این فاء "فای تفریع" است و آنچه سید رضی از کلمات حضرت آورده تفریع بر مطالب قبل است.

"استودعهم" یعنی به ودیعه نهاد آنها را؛ و "مستودع" اسم مکان است، یعنی محل ودیعه و جایی که امانت را آنجا قرار می‎دهند. در اینجا مقصود از "مستودع" اصلاب پدران است. علی (ع) می‎فرماید: خداوند نطفه پیامبران را در برترین و والاترین جایگاهها قرار داد. "استودع" ماضی باب استفعال است و باب استفعال برای طلب است. گویا وقتی فردی چیزی را در مکانی به ودیعه می‎گذارد در واقع طلب می‎کند که این چیز آنجا به امانت باشد. خداوند هم گویا از بهترین صلب ها، صلب پدرانی از پاکترین نسل ها خواست که نطفه پیامبران در آنجا امانت باشد و آنها هم پذیرفتند.

"و أقرهم فی خیر مستقر"

( و آنان را در بهترین جایگاه قرار داد.)

ناوبری کتاب